Handige informatie

Betaling en verzending

Betaalmogelijkheden

Je kunt bij Once upon a print betalen door middel van overschrijving op het moment dat het voor jou uitkomt.

 • Door het plaatsen van een bestelling in de webshop, akkoord te gaan en op “Bestelling plaatsen” te klikken ga je een betaalverplichting aan.
 • Je bestelling wordt pas verstuurd als de betaling ontvangen is. Graag de bestelling binnen 14 dagen betalen.
 • Heb je binnen een week na plaatsing van je bestelling nog niet betaald? Dan wordt je bestelling geannuleerd in verband met gereserveerde voorraad.

Verzendtijden

Bestellingen worden 3 keer per week verzonden. Op maandag, donderdag en zaterdag.

 • Bestel je tussen zaterdag 12.00 uur en zondag 20.00 uur? Dan wordt je bestelling maandag verzonden.
 • Bestel je tussen zondag 20.00 uur en woensdag 20.00 uur? Dan wordt je bestelling donderdag verzonden.
 • Bestel je tussen woensdag 20.00 uur en zaterdag 12.00 uur? Dan wordt je bestelling zaterdag verzonden.

Retourneren

Is je bestelling niet wat je verwachtte? Dat is jammer om te horen! Je kunt je bestelling terug sturen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. Alle producten dienen, voor zo ver mogelijk, in hun originele verpakking teruggestuurd te worden.

Stuur een email naar info@onceuponaprint.nl met het onderwerp “Retourzending [bestelnummer]” en geef in het mailtje je naam, adres en bankrekeningnummer aan zodat het bedrag van de geretourneerde producten terug gestort kan worden. Doe bij je retourbestelling ook een briefje met je naam & bestelnummer. De kosten voor het terugzenden van de bestelling zijn voor je eigen rekening.

Voor het geval dat de geretourneerde bestelling kwijt of beschadigd raakt, adviseer ik je om de bestelling terug te sturen met DHL of met verzekerde pakketpost via postNL. Mocht je toch kiezen om de bestelling anders terug te sturen en de bestelling raakt alsnog kwijt of beschadigd, dan kan ik je retourzending niet terug betalen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de tijd die je hebt om je bestelling te retouren;
 2. Consument: jij;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Communicatie opslag: de manier waarop je de communicatie tussen jezelf en Once upon a print kan opslaan, denk bijvoorbeeld aan e-mail.
 5. Retourneren: de mogelijkheid om binnen een bepaalde tijd je bestelling terug te sturen;
 6. Ondernemer: Once upon a print;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen jou en Once upon a print die gesloten is via internet;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: internet en de webshop.
Artikel 2 – Contactgegevens

Once upon a print

 • Bionda van den Ouden
 • Reigerstraat 75, 2025 XB Haarlem
 • T: 06 30 96 64 74
 • E: info@onceuponaprint.nl
 • BTW: NL200133767B01
 • KvK: 61603902
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die geplaatst wordt via de webshop.
 2. Je kunt deze algemene voorwaarden altijd lezen, als je een printbare versie wilt kun je dit aanvragen via info@onceuponaprint.nl.
Artikel 4 – De producten
 1. Als een product een tijdelijke actie is zal dit altijd duidelijk vermeld worden.
 2. Alle producten hebben een volledige, nauwkeurige omschrijving en zijn voorzien van waarheidsgetrouwe foto’s. Typefouten voorbehouden.
 3. De webshop is voorzien van duidelijk informatie over de aanschaf van het product, bijvoorbeeld:
  • de prijs inclusief 21% belasting;
  • de verzendkosten zitten in de prijs inbegrepen;
  • de voorwaarden voor verzenden en retourneren: zie artikel 6 en artikel 10;
  • de wijze van betaling: overschrijving;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de duur van verzending na betaling.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. Zodra je je bestelling hebt geplaatst ben je akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 2. Je ontvangt altijd een bevestiging van je bestelling.
 3. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat je persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoonnummer en adres nergens anders voor gebruikt worden.
 4. Je ontvangt geen papierenfactuur, de bevestiging van je bestelling is zodanig ingedeeld dat deze als factuur kan dienen.
 5. De volgende informatie is altijd beschikbaar:
  • het e-mailadres van Once upon a print waar je eventueel met klachten terecht kan;
  • de algemene voorwaarden;
  • de manier van retourneren.
Artikel 6 – Retourneren

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid om je bestelling binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren.
 2. Tijdens de bedenktijd zal je voorzichtig omgaan met de producten en verpakkingen. Je mag het product alleen zo ver uitpakken als nodig is om te beoordelen of je het wilt houden of niet en onder geen omstandigheden gebruiken. Als je je product wilt retourneren dan moet je dit vooraf aangeven via e-mail naar info@onceuponaprint.nl.
 3. Producten worden alleen teruggenomen als ze in de originele verpakking, onbeschadigd aankomen.
Artikel 7 – Kosten in geval van retourneren
 1. Als je de bestelling wilt retourneren komen de kosten van het verzenden en terugsturen voor je eigen rekening. Dit kun je het beste doen met een pakketje met track&trace code. Als het pakketje via gewone brievenbuspost niet aan komt, dan is dit voor eigen risico.
Artikel 8 – De prijs
 1. De prijs die je betaalt voor de producten zijn de prijzen die zijn vermeld, tenzij duidelijk het geval is dat het gaat om een typefout. In dat geval word je altijd van te voren op de hoogte gebracht van de juiste prijs en kun je alsnog beslissen om het product niet af te nemen zonder kosten.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Artikel 10 – Levering en uitvoering
 1. Once upon a print zal altijd zorgvuldig om gaan met je bestelling en zorgen dat deze netjes is verpakt en wordt verzonden.
 2. Je bestelling wordt altijd geleverd op het door jou aangegeven leveradres.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11 – Betaling
 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 12 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 13 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Het is zonder toezegging van Once upon a print niet toegestaan om gekochte producten te weder verkopen, op internet (Facebook, Twitter e.d.) publiekelijk weg te geven, ter verloten of te verhandelen op welke manier dan ook. Daarnaast is het ook niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of teksten over te nemen van de webshop www.onceuponaprint.nl of de website www.onceuponaprint.nl.